Gjennom behandlingen av Dokument nr. 8:34 (1998-99) jfr. Innst. S. nr. 202 (1998-99)) i juni 1999, bestemte Stortinget at det skulle iverksettes en forsøksordning der kiropraktorer og manuellterapeuter gis anledning til å sykmelde pasienter for en kortere periode, anledning til å henvise til spesialist og anledning til å rekvirere fysikalsk behandling. Det gjøres dermed unntak fra regelen om at dersom det skal utløses trygderefusjon for kiropraktorbehandling, må pasienten være henvist fra lege.

I forslaget pekes det på at en av de største utfordringene er å få benyttet helsepersonells  spesialkompetanse målrettet innen helsevesenet. Forslagsstillerne mente det stadig økende behovet for helsetjenester ikke bare kan dekkes med stadig økende bevilgninger, men også søkes dekket gjennom mer effektiv og målrettet bruk av helsepersonells kompetanse. Det vises i forslaget til stor legemangel, spesielt i primærhelsetjenesten og pekes på at det er sterke grunner til å unngå å bruke legearbeidskraft til å skrive henvisning til kiropraktor eller manuellterapeut, noe som også fører til ekstrautgifter for pasienten i form av egenandel og ekstra utgifter for folketrygden pga. refusjonsuttak til legehonoraret.

 

Formålet med ordningen ble sammenfattet i tre hovedmålsettinger:

  • Bedre ressursutnytting og samarbeid i helsevesenet.
  • Mer fornøyde brukere.
  • Samfunnsøkonomiske besparelser.

Ordningen innebærer en forenkling i forhold til dagens system, og tilrettelegger for at pasienten kommer raskere i gang med behandling.

Forsøksordningen omfatter prøvefylkene Vestfold, Hordaland og Nordland som har et samlet innbyggertall på nærmere 900 000. Rikstrygdeverket har hatt ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av prøveordningen. SINTEF Unimed har fortløpende evaluert prosjektet.

Forsøksordningen trådte i kraft 1. september 2001. Innsamling av data ble avsluttet høsten 2003. Stortinget har besluttet at ordningen videreføres i prøvefylkene frem til det tas stilling til om dette blir en permanent landsomfattende ordning.  Sluttevalueringen fra Sintef  Unimed som ble oversendt Rikstrygdeverket i desember 2003  viser at ordningen har fungert etter intensjonene.

 

Tre rapporter er publisert i forbindelse med evalueringen av Henvisningsprosjektet:

Du kan  lese mer om prosjektet på Rikstrygdeverkets sider.