Kiropraktorens pasientgrupper

Kiropraktorer tar hovedsaklig i mot pasienter med smerter i muskel-skjelettsystemet. Tradisjonelt forbindes kiropraktikk med behandling av ryggsmerter, men kiropraktikk har et mye bredere indikasjonsområde som omfatter alle tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte også i andre deler av bevegelsesapparatet.

Symptomer fra muskel-skjelettsystemet er det den norske befolkningen oftest klager over. Det er også det de oftest oppsøker lege for, og det er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding. Muskel-skjelettplager er dermed en viktig årsak til redusert livskvalitet for befolkningen.

Årlig utfører norske kiropraktorer godt over 1.000.000 undersøkelser og behandlinger. Antallet pasienter som oppsøker kiropraktor er økende. Ved  Helseundersøkelsen i 1995 svarte 5 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene at de hadde vært hos kiropraktor siste året, mens det i 2002 tilsvarende ble registrert en økning til 7 prosent blant begge kjønn. (Statistisk Sentralbyrå: Helseundersøkelsen 2002).

I 1994 ble det offentliggjort en undersøkelse basert på spørreskjema sendt til kiropraktorer i 13 europeiske land. Undersøkelsen viste bl.a. at nesten halvparten av pasientene oppsøkte kiropraktor innen en måned etter at deres symptomer var oppstått og at symptomene i alt overveiende grad var lokalisert til bevegelsesapparatet.  Over halvparten av pasientene hadde plager i nedre del av rygg og bekken mens en tredjedel søkte hjelp for plager i øvre del av rygg, skulder og nakke inkludert hodepine. De fleste pasientene var i arbeid, mens de var til behandling. Den største aldersgruppen var 34-48 år og det var tilnærmet like mange kvinner som menn blant pasientene. To tredjedeler var faglærte eller hadde høyere utdanning. (Pedersen Palle: A survey of chiropractic practice in Europe. European Journal og Chiropractic 1995)

Kiropraktoren har en sentral plass i førstelinjetjenesten. I en undersøkelse gikk 70,7 % av pasientene direkte til kiropraktor. Bare 29,3 % av kiropraktorpasientene henvist fra lege. Det ble videre registrert et gjennomsnitt på 22,9 sykemeldingsdager for legehenviste pasienter før påbegynt behandling hos kiropraktor, mens tilsvarende tall for pasienter som tar direkte kontakt med kiropraktor, er 8,5 sykemeldingsdager (Kilvær A, Rasmussen G, Soot T, Kalvenes S, A comparison between reffered and nonreffered patients in chiropractic practices in Norway.  Journal of manipulative and physiological therapeutics vol 20, n7, sept 1997).

Kiropraktikk

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng.

Behandlingen på kiropraktorklinikken består av en rekke metoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.