Velkommen til kiropraktoren

Landets 800 offentlig godkjente kiropraktorer hjelper Norges befolkning til en bedre hverdag. 

Kiropraktikk
Symptomer fra muskelskjelettsystemet er det vanligste helseproblemet i den norske befolkning.

Kostnadene dette medfører er enorme både for den enkelte og for samfunnet. Smerteplager i bevegelsesapparatet er årsak til hver 5. legekonsultasjon, halvparten av landets totale sykefravær, og en tredjedel av alle landets uføretrygdede.

Flere og flere går til kiropraktor; andelen av befolkningen som oppsøker kiropraktor har økt med over 50 % de senere år. Undersøkelser viser at 9 av 10 ønsker å gå direkte til kiropraktor med sine plager.

 

 

Kiropraktoren, din nerve-muskel-skjelett-ekspert

En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem.  De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene, svimmelhet, armsmerter, bensmerter og bekkensmerter. 

 

Dette gjør en kiropraktor

 • Undersøker og diagnostiserer
 • Henviser til røntgen, CT, MR og andre undersøkelser ved behov
 • Kommer med forslag til behandlingstiltak
 • Henviser til annet helsepersonell om nødvendig
 • Gir informasjon, råd og veiledning for å mestre og forebygge plager
 • Gir kiropraktisk behandling
 • Kan gi sykmelding

 

Kiropraktisk behandling 

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng.

Kiropraktorbehandlingen består  av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning 

 

Kiropraktisk leddbehandling

Ved kiropraktisk leddbehandling, også kalt manipulasjonsbehandling, frigjøres  et låst ledd ved en hurtig og presis bevegelse. Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet, medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent, dyp muskulatur, som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Samtidig separeres leddflatene og det høres en klikkelyd. Behandlingen har ofte en umiddelbar nevrofysiologisk virkning i form av smertedempning. Behandlingsmetoden er dokumentert trygg og effektiv, og sjeldent forbundet med smerter.

 

Autorisasjon 

Kiropraktorer ble offentlig godkjent i Norge i 1988. I tillegg til å ha gjennomført godkjent utdanning, kreves det at kiropraktorer har gjennomført 12 måneders turnustjeneste for å oppnå autorisasjon.

 

Utdanning 

Kiropraktorutdanningen tar minimum seks år (5-6 år på Universitet og 1 års turnustjeneste).. Norske helsemyndigheter legger standarden til internasjonale godkjenningsorganer for kiropraktorutdanning til grunn for offentlig godkjenning.

Utdanningen representerer et akademisk kompetansenivå som tilsvarer andre lange, helsefaglige utdanninger som lege og tannlege, med høy faglig spesialisering innen helse og sykdom i bevegelsesapparatet, eller i nerve- og muskelskjelettsystemet.  

 

Behandlingsreaksjoner, bivirkninger og komplikasjoner 

Det er normalt med lette, forbigående reaksjoner etter kiropraktorbehandling som lokal ømhet, stølhet og tretthet. Som ved all virksom behandling vil det av og til kunne oppstå bivirkninger utover normale behandlingsreaksjoner.

Risikoen for alvorlige komplikasjoner er minimal, og behandlingen er dokumentert trygg og effektiv. Har du behov for mer informasjon, kontakt din kiropraktor.

 

Pasientens rettigheter 

 • Pasienten har krav på å motta den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen
 • Rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder
 • Har rett til innsyn i egen journal

 

Pasientens oppgaver 

 • Pasienten plikter å bidra med korrekte og fullstendige opplysninger om egen helsesituasjon
 • Etter beste evne følge kiropraktorens instruksjoner og råd under behandlingen
 • Aktivt bidra til å mestre og forebygge sine plager i samråd med kiropraktoren 

 

Trygderefusjon 

Det kan også gis refusjon for reiseutgifter til  kiropraktor etter nærmere regler, spør din kiropraktor.

 

Kliniske retningslinjer 

Nasjonalt Ryggnettverk utga i 2002 retningslinjer for behandling av akutte ryggsmerter. De fire behandlingstiltakene som er dokumentert effektive for ryggsmerter og klart anbefales i retningslinjene er:

 

 • Oppfordre til bevegelse og aktivitet
 • Manipulasjonsbehandling
 • Reseptfrie smertestillende medikamenter
 • Generell trening/mosjon

 

Unødvendig sengeleie og passivitet frarådes, da dette dokumentert gjør galt verre. Retningslinjene er helt i tråd med kiropraktikkens grunnregler og tradisjon.  

 NKF (Norsk Kiropraktorforening)

NKF er den eneste profesjonsorganisasjon for kiropraktorer i Norge. Foreningen  samler, med svært få unntak, alle landets kiropraktorer med offentlig godkjenning og utdanning som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen. 

Medlemskap forutsetter eksamen fra ECCE-godkjent lærested og gjennomført 1 års turnustjeneste i henhold til offentlige forskrifter.

NKF er tilsluttet European Chiropractic Union (ECU), som samler nasjonale kiropraktorforeninger i 20 europeiske medlemsland, samt World Federation of Chiropractic (WFC) med over 80 medlemsland.

 

Historikk

2700 år før Kristus

Tekster funnet i Kina beskriver at manøvreringer med ryggsøyle virker lindrende ved ryggsmerter.

 

400 år før Kristus

Hippocrates – legevitenskapens far – proklamerer viktigheten av kiropraktiske  håndgrep. Han skriver; ”Ha kunnskap om ryggsøylen, for denne er årsaken til mange sykdommer.”

 

1895

Amerikaneren David D. Palmer grunnlegger den første skole innen kiropraktikk.

 

1922

Norge får sin første kiropraktor.

 

1935

Norsk Kiropraktorforening stiftes.

 

Andre halvdel av 1900-tallet

Utallige forskningsresultater bekrefter kiropraktikkens effektive virkning, og kiropraktikk opplever fremgang og større utbredelse.

 

2000

Har utviklet seg til å bli en av de store helseprofesjonene, med over 100.000 kiropraktorer verden over.

 

Kiropraktor stavanger

Stavanger kiropraktor

 

Mer informasjon 

For nyheter og mer informasjon, se Kiropraktorforeningens nettsider.

www.kiropraktikk.no

 

Kiropraktorforeningen har også utgitt en serie brosjyrer som berører spesifikke felt og plager innen kiropraktikken. Spør eller se  etter brosjyrene hos din kiropraktor.  

 

Norsk Kiropraktorers Servicekontor

St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Tlf: 22 03 69 90

E-post: post@kiropraktikk.no

 

 

 

Kristen Høyer Mathiassen kiropraktor Stavanger

Ole Christer Høyer Mathiassen kiropraktor Stavanger